سينك استيل تو كار دو لگن عمق 22 سانتي متر كد 201 روبينا

گرید محصول :

ابعاد (CM) : 50*120

سينك استيل تو كار دو لگن عمق 22 سانتي متر كد 202 روبينا

گرید محصول :

ابعاد (CM) : 50*120

سينك استيل رو كار دو لگن عمق 22 سانتي متر كد 301 - روبينا

گرید محصول :

ابعاد (CM) : 60*120

سينك استيل تو كار دو لگن عمق 18/5 سانتي متر كد 122 روبينا

گرید محصول :

ابعاد (CM) : 50*120